Edukacja matematyczna

W naszym przedszkolu wspieramy rozwój umysłowy dzieci w zakresie matematyki.  W placówce realizowany jest "Program rozwijania uzdolnień matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego oraz w pierwszym roku nauki szkolnej" autorstwa prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, napisany specjalnie dla naszego przedszkola. Założenia programu:

  •   Najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka – dzięki nim dziecięcy umysł tworzy pojęcia i umiejętności
  • Zajęcia są wypełnione zabawami, ciekawymi zadaniami i grami
  • Dziecko jest aktywne – rozwija logiczne myślenie, manipuluje przedmiotami, samo konstruuje wnioski
  • Kształtowana jest odporności emocjonalnej dziecka tak, aby potrafiło zdobyć się na wysiłek intelektualny w sytuacjach trudnych, często wywołujących napięcie.
  • Sytuacje życiowe przekształcane są na zadania matematyczne
  • Zmniejsza się ryzyko niepowodzeń szkolnych z zakresu edukacji matematycznej

 

Program składa się z następujących bloków tematycznych:
- Orientacja przestrzenna
- Rytmy i rytmiczna organizacja czasu
- Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw
- Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów
- Dodawanie i odejmowanie. Rozdawanie i rozdzielanie po kilka
- Klasyfikacja

-Kształtowanie pojęcia liczby naturalnej. Liczby pierwszej, drugiej i trzeciej dziesiątki
- Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałej liczby elementów w zbiorze. Równoliczność. Przybliżanie dzieciom aspektu kardynalnego liczby
- Ustawianie po kolei, numerowanie. Przybliżanie dzieciom aspektu porządkowego liczby
- Długość: kształtowanie umiejętności mierzenia i pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości
- Intuicje geometryczne
- Wspomaganie dzieci w rozumieniu sensu kupna i sprzedaży
- Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałej ilości płynów, chociaż po przelaniu wydaje się, że jest więcej lub mniej. Mierzenie ilości płynów
- Waga i ważenie
- Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią.

 

Metoda symultaniczno-sekwencyjna (metoda sylabowa, metoda krakowska) to skuteczna metoda nauki czytania opracowana przez doświadczonego logopedę prof. Jagodę Cieszyńską.

Metoda ta stosowana jest z powodzeniem od wielu lat, a jej podstawy oparte są na wynikach licznych współczesnych badań neuropsychologicznych oraz na wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych. Metoda daje doskonałe efekty, gdyż wykorzystuje naturalną skłonność każdego człowieka do mówienia sylabami.

Metoda symultaniczno-sekwencyjna jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Wykorzystuje wiedzę o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej.

Wszystkie zadania opierające się na pracy prawej półkuli mózgowej (globalne rozpoznawanie samogłosek, wyrażeń dźwiękonaśladowczych, rzeczowników w mianowniku) mają na celu wzbudzanie motywacji dziecka do nauki czytania oraz przeprowadzane są w taki sposób, aby jak najszybciej przejść do czytania analityczno–sekwencyjnego, lewopółkulowego.

 

Cel: wczesne rozpoczęcie nauki czytania, zwiększenie zasobu słownictwa, budowanie systemu językowego dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi.

 

Założenia metody symultaniczno-sekwencyjnej:

1. Sylaby, a nie fonem jest najmniejszą jednostką percepcyjną wyróżnianą przez dziecko.

2. Sylaby pełnią funkcję prototypu służącego do odczytywania wyrazów.

3. Czytanie jako proces symultaniczno-sekwencyjny:

Prawa półkula mózgu:

- symultaniczne przetwarzanie informacji;

- czytanie globalne;

- kontrolowanie kierunku czytania.

Lewa półkula mózgu:

- sekwencyjne przetwarzanie informacji;

- czytanie linearne;

- kontrolowanie następstwa liter.

4. Kolejność wprowadzania liter jest zgodna z mechanizmami rozwoju języka, stanowi powtórzenie sekwencji rozwoju mowy dziecka (od samogłosek, wyrażeń dźwiękonaśladowczych, sylab do wyrazów).

5. Tekst pisany odtwarza strukturę języka mówionego (naturalna łatwość przyswajania).

6. Nauka czytania przebiega zgodnie z trzema etapami nabywania systemu językowego: powtarzanie, rozumienie, nazywanie.

 

 

Kolejność faz i wprowadzanie poszczególnych głosek oraz stopniowanie trudności zadań i pojawiania się paradygmatów sylab są dokładnie określone etapami nauki czytania:

 

•             Etap I – OD SAMOGŁOSEK PRYMARNYCH DO SYLABY OTWARTEJ

   

•              Etap II – OD SYLABY OTWARTEJ DO PIERWSZYCH WYRAZÓW

 

•              Etap III –  CZYTANIE SYLAB ZAMKNIĘTYCH

 

•              Etap IV – CZYTANIE NOWYCH SYLAB OTWARTYCH                                      

               I ZAMKNIĘTYCH

 

•              Etap V – SAMODZIELNE CZYTANIE TEKSTÓW